Regulamin sklepu

Warunki ogólne

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a wszczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827), Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zdroweoleje.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.zdroweoleje.pl jest prowadzony przez firmę:

Autotec Wojciech Uszok
ul. Leśna 22, Brzezinki
55-230 Jelcz-Laskowice

3. Adres do korespondencji:

OLEJARNIA
Katarzyna Nowak-Uszok i Wojciech Uszok
ul. Leśna 22, Brzezinki
55-230 Jelcz-Laskowice
email: kontakt@zdroweoleje.pl

4. Wszystkie oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia lub niezakładanie konta, ale w takim wypadku niemo będzie śledzenie stanu realizacji zamówień.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. w przypadku konieczności wytłoczenia nowej świężej partii olei), OLEJARNIA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą realizowane.

10. OLEJARNIA zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.zdroweoleje.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma OLEJARNIA wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową. Dodatkowo umożliwia odbiór osobisty w punkcie wskazanym w koszyku podczas składania zamówienia.

14. Odstąpienie od umowy i zwroty

14.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OLEJARNIĘ, OLEJARNIA jest zobowiązana do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.
14.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
14.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować OLEJARNIĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
14.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
14.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
14.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
14.7. OLEJARNIA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na adres e-mail: kontakt@zdroweoleje.pl lub pocztą na adres OLEJARNI z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. OLEJARNIA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
14.9. OLEJARNIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 1). OLEJARNIA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
14.11. OLEJARNIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
14.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT OLEJARNI niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres OLEJARNI. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.
14.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. spozycie części produktu, zabrudzenia produktu, otwarcia butelki, itp.), OLEJARNIA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem stanu zwracanej rzeczy).
14.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.